tirsdag 7. februar 2012

Bekreftelse på mottatt søknad - Stavanger3000

Kjære Tankepolitiet

Bekrefter med dette å ha mottatt søknad om støtte fra kulturbyfondet til prosjektet Stavanger3000
Endelig vedtak fattes av kommunalstyret for kultur og idrett 26. mars


XXXX  |  Rådgiver Kulturavdelingen

T XXXXX  |  M  XXXXXX


Er til  stede - vil gå foran - skaper framtiden
 

onsdag 1. februar 2012

Søknad til Kulturbyfondet - Stavanger3000
Til Kulturbyfondet

Vi representerer en brokete forsamling av unge Kunstnere, Gründere og Næringslivstopper som sammen har utviklet prosjektet Stavanger3000. Det er en framtidsvisjon for elementer av østre bydel, hvor vi gjennom tilegning av høykompetanse fra innovasjonsmiljøet ved Universitetet i Stavanger og entrepenørmiljøet i KunstEntrepeneur og Gründerfabrikken Øvre Kleivegate 15, har klart å realisere noen av hovedmålene i charterdokumentet som ble vedtatt av en hel rekke kulturaktører i 1996.

De fleste av initiativtakerene kommer fra regionen Greater Stavanger, og har klart å mobilisere både kulturell og økonomisk kapital inn i prosjektet fra før av. Blant annet har næringslivsforumet Grail Intervention satt av 300.000 til lokaliteter, opptrykk av visittkort og andre trykksaker.

Organisasjonen vår er bygget opp rundt demokratiske prinsipper, noe en kan se i organisasjonscharteret og kartet som de kan se i vedlegg nr. T3.


Vårt hovedmål er å arbeide for maksimal kontinuitet, synergi og utnyttelse av de kulturelle mulighetene for Østre bydel i den overskuelige fremtiden spesielt med tanke på utøvende rytmisk musikk og dans. Vårt arbeid er preget og inspirert av Kunst & Tenketanken "Tankepolitiet" som vi engasjerer i alle våre prosjekter. Vi har desverre i etterkant av finanskrisen mistet mye av våre aktiva som har vært investert i globale prosjekter hvor en har søkt å mobilisere adekvat kapital slik at en skulle kunne gjennomføre prosjektet i ett steg, i stedet for å måtte arbeide i prosjektet med en epokeisk delingsmodell. Kalkyler og simuleringer har vist at en epokeisk tilnærming ville hatt en 20% økt kostandsramme utenfor investeringsbudsjettet, som i en utvidet konsekvensanalyse indikerer at sikkerheten rundt arbeidet ville vært noe redusert.

I løpet av de siste fem årene har Stavanger3000 primært hatt et internasjonalt fokus, hvor vi har arbeidet direkte opp mot flere deler av den administrative klyngen i ËU, Brüssel, hovedsakelig gjennom prosjektmidler vi har skutt inn i Juristfirmaet Bárelee Légal & Financé.

Vedlagt finner de en skisse over de mest sentrale delene rundt prosjektet, og vi har som nevnt allerede begynt å realisere deler av målene som er skissert opp i de enkelte delprosjektene. Det er også vedlagt prospekter over de aktuelle områdene, samt tegninger og grafikk som illustrerer den endelige løsningen på våre prosjekter i dette utrolig spennende området hvor vi håper å kunne bidra til et skapende og kreativt miljø i årene fremover. 

Vi søker herved om 2.750.000.000 kroner fra Kulturbyfondet til videre arbeid med kulturprosjektet Stavanger3000.

Med vennlig hilsen


XXX                                                      XXXX
B.C.G President                                     C.P Chairman
Stavanger3000                                       Stavanger3000